خدمات قبل از خرید

بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن شـرکت در یکـی از قطب هــای اصلــی صنعــت کشــور (جــاده مخصــوص تهــران – کــرج) ونزدیکــی بــه اکثــر شــهرک هــای صنعتـی ، خدمـات ذیـل بـه صـورت رایـگان قابـل ارئــه بــه مشــتریان گرامــی مــی باشــد:

اعــزام کارشــناس بــه کارخانــه یــا کارگاه تولیــدی جهـت بازدیـد از خـط تولیـد ، جهت معرفـی و ارائه بهتریــن پیشــنهاد فنــی بــرای خریــد دســتگاه، متناســب بــا نیــاز شــما مشــتریان گرامــی.دریافـت نمونـه قطعـه جهـت حک با دسـتگاه پیشـنهاد شـده وارائه آن به خریدار.کارشناس محترم شرکت خریدار در صورت تمایل می توانند با هماهنگی قبلی از نمایشگاه دائمی محصولات این شرکت واقع در کیلومتر 27 جاده مخصوص بازدید نمایند.

خدمات پس از فروش

تمامی تلاش تیم فنی شـرکت آرین صنعت حک در زمینـه خدمـات پس از فروش ارئه خدماتی در اسـرع وقـت بـا کمتریـن هزینه بـرای مشـتریان محترم می باشـد و بسـیار خرسـندیم که با جلب رضایت حداکثری مشـتریان خود در این دو دهه فعالیت توانسـته ایم به این مهم دسـت یابیم. کلیه دسـتگاه های حکاکیCNC دارای 18 ماه و ماشـین آلات لیـزر12 مـاه گارانتـی مـی باشـد.خدمـات پـس از فروش کلیه ماشـین آلات 10سـال می باشند.در زمـان تحویـل دسـتگاه به مشتری،کارشـناس شـرکت ، دسـتگاه را در محل درخواسـتی خریدار نصـب و راه انـدازی نمـوده و آمـوزش های لازم ،جهـت سـرویس و نگهـداری وکار با دسـتگاه را بـه خریـدار ارائه مـی نمایند.در صورت نیاز به هرگونه خدمات ، در اسرع وقت کارشناس مربوطه در مرحله اول به صورت تلفنی و ارسال فیلم های راهنما ، اقدام به حل مشکل مربوطه مـی نماینـد و در صـورت نیـاز به صورت حضوری به محل شرکت خریدار اعزام خواهند شد.کارشناسان ما همه روزه از ساعت 8 صبح تا شش بعدازظهر آماده پاسخگویی به سوالات نرم افزاری و سـخت افزاری شـما خریداران گرامی می باشند

تمامی تلاش تیم فنی شـرکت آرین صنعت حک در زمینـه خدمـات پس از فروش ارئه خدماتی در اسـرع وقـت بـا کمتریـن هزینه بـرای مشـتریان محترم می باشـد و بسـیار خرسـندیم که با جلب رضایت حداکثری مشـتریان خود در این دو دهه فعالیت توانسـته ایم به این مهم دسـت یابیم. کلیه دسـتگاه های حکاکیCNC دارای 18 ماه و ماشـین آلات لیـزر12 مـاه گارانتـی مـی باشـد.خدمـات پـس از فروش کلیه ماشـین آلات 10سـال می باشند.در زمـان تحویـل دسـتگاه به مشتری،کارشـناس شـرکت ، دسـتگاه را در محل درخواسـتی خریدار نصـب و راه انـدازی نمـوده و آمـوزش های لازم ،جهـت سـرویس و نگهـداری وکار با دسـتگاه را بـه خریـدار ارائه مـی نمایند.در صورت نیاز به هرگونه خدمات ، در اسرع وقت کارشناس مربوطه در مرحله اول به صورت تلفنی و ارسال فیلم های راهنما ، اقدام به حل مشکل مربوطه مـی نماینـد و در صـورت نیـاز به صورت حضوری به محل شرکت خریدار اعزام خواهند شد.کارشناسان ما همه روزه از ساعت 8 صبح تا شش بعدازظهر آماده پاسخگویی به سوالات نرم افزاری و سـخت افزاری شـما خریداران گرامی می باشند